Install Theme

In Victory of Communism's Immortal Ideals

\

Soviet Cosmonauts in Star City, 1965. Clockwise; Alexei Leonov, Gherman Titov, Valery Bykovsky, Boris Yegorov, and Pavel Popovich, Pavel Belyaev, Konstantin Feoktistov,  Andrian Nikolayev, Valentina Tereshkova, Yuri Gagarin, Vladimir Komarov,